ČTVRTEK 2. 6. 2016 – Centrum robotiky, Cukrovarská ul.

9, 00 – 10, 00  – Registrace a coffee break

10, 00 – 10, 45 – Strategie digitálního vzdělávání ČR do 2020 – PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

10, 45 – 11, 30 – Výzkum obtížnosti situačních informatických úloh – doc. PaedDr. Jiří Vaníček, PhD., Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

11,30 – 12, 15 – Robotika na základní škole – doc. Ing. Jiří Hrbáček, CSc., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

12, 15 – 13, 00 – Oběd

13, 00 – 13, 30 – Informatika na gymnáziu – Mgr. Daniel Lessner, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze

13,30 – 14, 00 – Realizace vybraných výstupů RVP pomocí mobilních dotykových zařízení – Mgr. Libor Klubal, Mgr. Vojtěch Gybas, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

14,00 –  14,30 – Prohlídka Centra robotiky

14, 30 – 15, 00 – Coffee break

15, 00 – 15,45 – Workshopy

Workshop A  – Využití tabletu iPad v modelu “Jeden iPad ve třídě” – Mgr. Libor Klubal, Mgr. Vojtěch Gybas, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Workshop B – Práce se senzorovou deskou PicoBoard –  doc. PaedDr. Jiří Vaníček, PhD., Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

18,00 – Společná večeře (pro přednášející a hosty)

 

PÁTEK 3. 6. 2016 – katedra výpočetní a didaktické techniky, Fakulta pedagogická, Klatovská ul. 51

10, 00 – 10, 30 – Smart glasses – výzkum kognitivních schopností člověka – PhDr. Eva Žáčková, Ph.D., Centrum nových technologií a materiálů Západočeské univerzity v Plzni

10, 30 – 11, 00 – Studie laboratoře virtuální reality – Ing. Jiří Polcar, Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni

11, 00 – 12, 00 – Pedagogický výzkum v oblasti ICT ve vzdělávání – doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D., Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

12, 00 – 13, 00 Neformální diskuse a konzultace

logo_zcu_ddd_es


ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ

Strategie digitálního vzdělávání ČR do 2020 – PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.
Strategie digitálního vzdělávání je dokument vzdělávací politiky přijatý vládou, jehož cílem jsou změny ve vzdělávacím systému reagující na stále se zvyšující přítomnost digitálních technologií v učení, vzdělávání a ve světě kolem nás. V příspěvku bude strategie stručně představena, detailněji se budeme věnovat jedné z priorit strategie – plánovanému postupu zavádění informatického myšlení do základních a středních škol.

Výzkum obtížnosti situačních informatických úloh – doc. PaedDr. Jiří Vaníček, PhD.
Ve vystoupení chceme seznámit s průběhem a výsledky výzkumu zaměřeného na možnsoti predikce obtížnosti situačních informatických úloh. Věnovali jsme se pěti různým ukazatelům obtížnosti. Nejprve jsme posoudili, které z ukazatelů navzájem korespondují, a pro potřeby zjišťování faktorů ovlivňujících obtížnost úloh jsme stanovili index obtížnosti úlohy na základě výpočtu z některých z těchto ukazatelů.
Faktory ovlivňující obtížnost informatické úlohy jsme rozdělili na obecné (např. délka textu, interaktivita, záporná otázka, přítomnost vysvětlujícího příkladu) a oborové (např. odborná terminologie, algoritmizace, přítomnost diagramů a schémat). Posuzovali jsme oba druhy faktorů. Pomocí statistické analýzy dat z posledních čtyř soutěžních ročníků české soutěže Bobřík informatiky ve všech 5 věkových kategoriích jsme hledali, zda některé z námi navržených faktorů ukazují na obtížnější nebo naopak snadnější úlohu. Výsledky výzkumu mohou v budoucnu sloužit nejen organizátorům informatických soutěží, ale též tvůrcům školního kurikula při vytváření jeho základních kamenů, jimiž jsou jednotlivé úlohy.

Robotika na základní škole – doc. Ing. Jiří Hrbáček, CSc.
Příspěvek se věnuje využití robotických systémů ve výuce na základní škole, speciální škole i škole praktické. Prezentuje více než sedmiletou práci v této oblasti z které vzešel také vzdělávací kurz, který děti vede od třetí třídy ZŠ až po školu vysokou. Tento způsob výuky je unikátní nejen u nás, ale i v zahraničí. Ukazuje možnosti jejich využití i možnosti zkoumání, které jejich použití nabízí.

Informatika na gymnáziu – Mgr. Daniel Lessner
Informatika je mnohem bohatší, užitečnější a důležitější obor, než jak se jeví
z pohledu žáka gymnázia. Je ovšem otázka, jak tedy konkrétně navrhnout její
výuku a maximalizovat její přínos. V příspěvku představíme jeden z možných
přístupů, včetně výsledků pilotní výuky.

Realizace vybraných výstupů RVP pomocí mobilních dotykových zařízení – Mgr. Libor Klubal, Mgr. Vojtěch Gybas
Výstupy RVP jasně definují požadavky na obsah vzdělávání v jednotlivých typech škol. Mobilní dotyková zařízení umožňují změnit obvyklé formy výuky, popřípadě realizovat formy zcela nové. Výzkum se věnuje analýze možností využití mobilních dotykových zařízení při jejich realizaci a zejména vlivu na efektivitu výuky. Popisuje vhodné aplikace a zásady pro jejich výběr. U vybraných výstupů bylo provedeno pilotní testování a vyhodnocení efektivity.

Smart glasses – výzkum kognitivních schopností člověka – PhDr. Eva Žáčková, Ph.D.
Příspěvek představí výzkum vlivu dlouhodobého užívání smart glasses na kognitivní výkon člověka, který probíhá aktuálně ve Výzkumném centru nových technologií Západočeské univerzity ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví. Prezentovány budou nejen průběžné výsledky studie zaměřené na navigační a orientační schopnosti uživatelů smart glasses, ale také praktické zkušenosti výzkumného týmu, který studii realizuje, a možnosti, které tato technologie v blízké budoucnosti může přinést ve výzkumu a každodenním životě uživatelů.

Studie laboratoře virtuální reality – Ing. Jiří Polcar
Přednáška popisuje výuku předmětu Digitální podnik a virtuální realita, který je zaměřen na moderní trendy v IT pro strojírenství. Výuka byla prováděna formou přednášek a tvorby vlastních virtuálních prostředí s podnikovou tematikou za použití vlastního nástroje Digitov. Závěrem je představeno shrnutí vyhodnocení tohoto předmětu studenty.

Workshop Využití tabletu iPad v modelu “Jeden iPad ve třídě” – Mgr. Libor Klubal, Mgr. Vojtěch Gybas
IPad jako nástroj učitele je jedním ze zakladních modelů jeho využití ve třídě. Workshop tak bude zaměřen na situaci, kdy je učitelský iPad jeho nástrojem pro zatraktivnění výuky. Ukážeme si zejména vizualizační a prezentační možnosti iPadu.

Workshop Práce se senzorovou deskou PicoBoard –  doc. PaedDr. Jiří Vaníček, PhD.
Vyzkoušejme si senzorovou desku Picoboard, kterou lze ovládat z programovacího prostředí Scratch, a objevme možnosti výuky programování s reálnými vstupy. Potřebné dovednosti: programování, ovládání prostředí Scratch.